کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد خواستار استقرار يک نيروی بين المللی صلحبانی در کشور جنگ زده ليبريه شده است . آقای عنان از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواسته است برای متوقف ساختن آنچه که وی سقوط ليبريه به ورطه اضمحلال ناميد فورا عمل کند .

چارلز تيلور رئيس جمهور ليبريه ديروز تلويحا گفته بود دولت وی از صلحبانانی که از آمريکا و آفريقای غربی باشند استقبال ميکند . شورشيانی که ميخواهند رئيس جمهور را خلع کنند دو روز پيش ، پس از چهار روز زدو خوردهای شديد در مونروويا پايتخت ليبريه ، که صدها کشته بجای گذاشت ، يکجانبه ، آتش بس اعلام کرده بودند.