خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، فرح جهانگيری، گفتگويی انجام داده است با علی کشتگر، ژورناليست و فعال سياسی ايرانی، پيرامون ناآرامی های دانشجويی و جوانان ايران و تلاش نهادهای تحت فرمان رهبری برای دور کردن جوانان از دانشجويان و منزوی کردن جنبش دانشجويان ايران که توجه شما را به آن جلب می کنيم.