يک بنای عظيم در کنار حفره بجا مانده از ساختمان دوقلوی تجارت جهانی در نيويورک که آخرين بنايی است که توانسته بود در فاجعه يازدهم سپتامبر پابرجا بماند، آنقدر صدمه ديده است که قابل تعمير نيست و بزودی فروخواهد ريخت. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.