فصل تابستان در آمريکا بويژه امسال فصل گردش و تفرج در اين مملکت پهناور است. مردم با اتومبيل ههای شخصی و يا با قطار راه آهن به نقاط دوست داشتنی رفته و لختی رنج کار را از بدن بيرون می کنند و به استراحت می پردازند. در اين گزارش به نمونه های توريستی آمريکا به اختصار اشاراتی می شود که توجه شما را به آن جلب می کنيم.