در روزی چون امروز در سال ١٨۶٨ ميلادی، متمم چهاردهم قانون اساسی آمريکا اعلام شد. اين متمم مربوط به تعريف چگونگی تابعيت آمريکاست.