در کنفرانس صندوق عمران سازمان ملل متحد در نيويورک، بر نقش زنان در آينده عراق و در روند بازسازی اين کشور تأييد گذاشته شده است.

به گزارش نازی بگلری در اينباره توجه فرماييد.