آيا بازارياب های تلفنی حق دارند که هرگاه خواستند به مردم تلفن بزنند و بکوشند کالا يا خدمتی عرضه کنند؟

قانون جيدی در آمريکا جلوی اينگونه مزاحمت های تلفنی را می گيرد.

گزارش منصور فراسيون