برای کسی که انقلاب اسلامی را در بيست و پنج سال پيش تجربه کرده است، روز های اخير چه حال و هوايی را القاء می کند؟

رسانه های ايرانی خارج از کشور چه نقشی در بر انگيختن مردم ايران عليه حکومت روحانيون بازی می کنند؟

جوانان ايران چه می خواهند و چرا کتک خوردن و مجروح شدن خود را می پذيرند؟