همانطور که می دانيد اکنون حدود سه هفته است که اعتراضات دانشجويی در ايران شروع شده و هر روز اعتراضات جديدی صورت می گيرد. اما اخبار شهر های ديگر به غير از تهران، به درستی منعکس نمی شود و دانشجويان زير فشار هستند، اما کسی درباره آن نمی داند. تازه ترين نوع اعتراض در دانشگاه اصفهان برگزار می شود. دانشجويان اکنون سه روز است در تحصن و روزه اعتراضی هستند. خواست آنها آزادی دوستانشان از زندان است