دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

1- کوشش های آمريکا برای متوقف کردن تلاش های ايران برای دست يابی بسلاحهای اتمی از حمايت جامعه اروپائی نيز برخوردار شده است.

2- گواينکه تظاهرات دانشجويان و مردم عليه رژيم اسلامی ايران اکنون تا حدودی آرام شده ولی باز تاب آن در رسانه های غربی موجب شدکه ايران و کوشش های مردم برای دست يابی به دمکراسی در صدد اخبار روز جهان قرار گيرد.