بريتانيا ميگويد ممنوعيت پرواز به نايروبی پايتخت کنيا را که ماه پيش به سبب نگرانيهای امنيتی اعمال شده بود، لغو کرده است.

وزارت حمل و نقل بريتانيا امروز با صدور بيانيه ای همچنين گفت که اميدوار است بزودی ، تعليق پرواز به شهر ساحلی مومباسا را نيز پايان دهد.

بريتانيا ميگوِيد اين تصميم درپی بهبود اوضاع امنيتی در کنيا و همکاری نزديک با مقامات کنيا اتخاذ شده است. لندن ، روز پانزدهم ماه می بدليل نگرانی از وقوع حملات تروريستی احتمالی، پرواز تمامی هواپيماها به کنيا را بحال تعليق در آورد.

رئيس جمهوری کنيا تصميم بريتانيا را در زمينه ازسرگيری پرواز هواپيماها به نايروبی مورد استقبال قرار داد و گفت که اين امر به بهبود وضع صنعت توريزم کنيا که هم اينک لطمه ديده است کمک خواهد کرد.