با افزايش سرکوب دانشجويان و مردم آزاديجواه ايران توسط رژيم، خانم نسرين محمدی خواهر آقايان منوچهر و اکبر محمدی که از ١٨ تيرماه ٧٨ و فاجعه خونين حمله به کوی دانشگاه بعنوان متهمين رديف اول و دوم اين حوادث در زندان بوده اند، ضمن ارسال نامه ای به محافل بين المللی حقوق بشر و سران آمريکا و بريتانيا خواستار توجه بين المللی بوضعيت نا معلوم برادران خود و ساير دانشجويان زندانی در ايران شده است.

در اين زمينه به گفتگوی بهروز عباسی با خانم نسرين محمدی توجه فرمائيد.