دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

1- برسی دستگيری های روز های اخير در ايران و نامه نسرين محمدی خواهر منوچهر محمدی متهمين زندانی رديف اول و دوم فاجعه حمله بکوی دانشگاه به محافل بين المللی حقوق بشر و رئيس جمهور آمريکا و نخست وزير بريتانيا.

2- با توجه به اظهارات آقای عليزاده رئيس قوه قضائيه استان تهران که سرنخ ناآرامی های روزهای اخير ايران را مرتبط با کاخ سفيد ميداند، همسوئی مواضع پرزيدنت بوش و تونی بلر در حمايت از جنبش آزادی خواهی مردم ايران رژيم جمهوری اسلامی را بيشتر نگران کرده.