دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

۱- بيانات چند روز قبل تونی بلر نخست وزير بريتانيا در پارلمان آن کشور در حمايت از جنبش آزاديخواهی مردم ايران اکنون از بازتاب بيشتری در بريتانيا برخوردار شده است.

۲- کنفرانس بين المللی اقتصادی در اردن برغم شرکت ۴۰ کشور جهان بدون شرکت ايران، سوريه و لبنان برگزار شد.