۱۶۵ نفر از اعضای سازمان مجاهدين خلق در فرانسه روز سه شنبه (۶ روز پيش) از سوی دولت فرانسه در ۱۳ شهر مختلف بازداشت شده اند. مطبوعات فرانسه در انعکاس اخبار مربوط به ايران به موضوع مجاهدين خلق و اوضاع داخلی ايران پرداخته اند. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکااز پاريس دو گزارش در اين مورد فرستاده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.