در روزی چون امروز در سال ۱۹۰۶ نويسنده آمريکايی آن مورو ليندبرگ ، شاعر بزرگ آمريکايی بدنيا آمد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.