رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رئيس فدراسيون جوامع بين المللی حقوق بشر در گفتگو با بهروز عباسی، اطلاعيه اخير اين دو سازمان را تشريح می کند

شماره فکس و آدرس اينترنتی جامعه دفاع از حقوق بشر برای تماس بستگان دستگير شدگان در پايان مصاحبه اعلام می شود

شماره فاکس برای اطلاع دادن از وضعيت دستگير شدگان

331-46312160

پست الکترونيک

lddhi@wanadoo.fr