گزارش يک روزنامه آمريکائی حاکيست که به عقيده تحليلگران امنيتی آمريکا صدام حسين در جنگ عراق جان به در برده و اکنون در نقطه ای در داخل خاک عراق پنهان شده است. روزنامه نيويورک تايمز می نويسد اين نکته را از استراق سمع مخابراتی که بين برخی از طرفداران صدام صورت گرفته برداشت کرده اند. اين موضوع سبب شده است که تلاش برای پيدا کردن و دستگيری رهبر برکنار شده عراق و پسرانش شدت يابد. در اين ميان، نيروهای آمريکا در شهر فالوجا که مرکز نفوذ صدام بوده بار ديگر مورد حمله قرار گرفته اند. عصر ديروز دو سرباز آمريکائی در اثر پرتاب نارنجک به يک کارخانه برق زخمی شدند. در هفته گذشته دست کم سه سرباز آمريکائی در اثر آتش دشمن به هلاکت رسيدند.