دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

1- تهديدات آيت الله محمد يزدی در نماز جمعه که می گويد « مردم به صحنه خواهند آمد و تا آخرين دشمن خواهند جنگيد»، اين کدام مردمند؟

2- عوامل پراکنده صدام حسين و کسانی که خواستار حکومت مذهبی در عراق هستند برای کوشش های آمريکا در جهت برقراری مردم سالاری در عراق ، مشکل ايجاد می کنند.