در ارتباط با مسئله دانشجويان يک سازمان مدافع حقوق بشر در نيويورک طی نامه سرگشاده ای از آيت الله خامنه ای خواستار تشکيل يک کميسيون مستقل برای رسيدگی به نقش دولت در اعمال خشونت در مورد دانشجويان شده است. به گزارش نازی بگلری در اين مورد توجه فرمائيد.