پارلمان ترکيه يک اقدام اصلاحی ديگر را در جهت تقويت موقعيت ترکيه برای عضويت کامل کشور در اتحاديه اروپا تصويب کرده است. بموجب مصوبه جديد پارلمان ، که ششمين لايحه اصلاحيه بشمار می آيد ، به ١٢ ميليون کرد ترکيه حق داده ميشود برنامه های راديوئی و تلويزيونی حصوصی و دولتی برای نخستين بار بزبان خود پخش کنند.

علاوه بر آن مصوبه جديد ، قانون ضد ترور ترکيه را که بر مبنای آن هزاران سياستمدار و روزنامه نگار را زندانی کرده بودند، باطل ميکند. لايحه جديد ، برغم ترديد های تشکيلات مقتدر نظامی ترکيه تنها پس از يکروز مباحثه از تصويب گذشت.