دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

1- تظاهرات در ايران نه بشدت روزهای قبل ولی همچنان ادامه دارد و تعداد تلفات و دستگيری ها رو به افزايش است.

2- وزير خارجه آمريکا اتهامات ايران در مورد دست داشتن آمريکا در نا آرامی های ايران را رد می کند.