دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

۱- در ادامه تظاهرات دانشجويان امروز هم تعدادی از دانشگاه های تهران و برخی از دانشگاه های شهرستانها ناآرام بود و بسياری دستگير شدند.

۲- چرا مريم رجوی و تعدادی از فعالان مجاهدين خلق در پاريس دستگير شدند؟