خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با چند تن از شرکت کنندگان در تظاهرات لس انجلس که در حمايت از دانشجويان دانشگاه های تهران انجام گرفته بود گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.