حامد کرزای رئيس دولت انتقالی افغانستان برای مبارزه با فساد، تبعيض و مقررات دست و پاگير که به گفته او رشد اقتصادی را کند ميکنند کميسيونی تشکيل داده است. آقای کرزای امروز گفت امين ارسلا معاون او ، رياست کميسيون مستقل اصلاحات خدمات مدنی را بر عهده خواهد گرفت.

اين کميسيون موظف به اصلاحات در اموری است که به ايجاد رونق در اقتصاد افغانستان و به بالا بردن سطح زندگی مردم منجر شود. آقای کرزای گفت اگر قرار است افغانستان کشوری غنی و کامياب شود بايد دولتی درست کار وفعال داشته باشد.