خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا، فرح جهانگيری، گفتگويی انجام داده است با آقای مهرداد درويش پور، جامعه شناس ايرانی مقيم سوئد و استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم، درباره فعاليت های امروز جنبش همبستگی با دانشجويان ايران در سوئد. به مشروح اين گفتگو توجه بفرمائيد.