دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد می گويد ايران موافقتنامه منع گسترش سلاح های اتمی را نقص کرده است.

۲- وزير خارجه آمريکا می گويد آمريکا قصد حمله نظامی به ايران را ندارد و اين مردم ايران و جوانان ايران هستند که بايد رژيم ايران را از خطاکاری هايش بازدارند.