درارتباط با اظهارات وزير امور خارجه ايران در مورد فشار آمريکا بر اين کشور و اظهارات امروز سخنگوی وزارت خارجه ايران در اين باره، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر صادق زيبا کلام، نويسنده، پژوهشگر و استاد علوم سيآسی دانشگاه تهران، گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.