کارشناسان اتمی سازمان ملل متحد، بازرسی از تأسيسات غارت شده ی انبار اتمی عراق را در نزديکی بغداد آغاز کرده اند. تيم سازمان بين المللی انرژی اتمی، کار خود را با بازديد از تأسيسات اتمی « توائثه » واقع در جنوب بغداد و با اسکورت نظامی ايالات متحده ، آغاز کرد.

اين ديدار که دو هفته ادامه خواهد داشت ، در پی گزارش هائی داير براينکه غارتگران محتويات ده ها بشکه اورانيوم غنی نشده را به ساکنان محل فروخته اند،انجام شد. کارشناسان در صدد پی بردن به ميزان مواد راديو اکتيو مفقود شده از تأسيسات « توائثه » محل انبار ده ها تن مواد راديو اکتيو هستند.گزارش ها به نقل از يک افسر ارتش حاکی از آنست که گمان می رود بالغ بر 20 در صد از اورانيوم ها ناپديد شده باشد.