چهل و هفتمين برنامه نهاد جمهوری در آمريکا به بررسی زندگی، مشاغل و دستآوردهای پرزيدنت تافت، پس از پايان رياست جمهوری او و خروج از کاخ سفيد می پردازد. همچنين در اين برنامه مروری هم بر زندگی و مشاغل 28 امين رئيس جمهوری آمريکا، پرزيدنت وودرو ويلسون، پيش از نيل به مقام رياست جمهوری آمريکا می شود.

چهل و هشتمين برنامه نهاد جمهوری در آمريکا به ادامه تشريح فعاليت های وودرو ويلسون می پردازد. ويلسون به عنوان فرماندار ايالت نيوجرسی مبارزه عليه روسای حزب و مافيای قدرت را آغاز کرد. او برای انتخابات رياست جمهوری سال 1912 شرکت کرد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.

در چهل و نهمين برنامه به طرح پرزيدنت ويلسون معروف به طرح 14 اصل برای تامين صلح جهان پرداخته می شود.