از هنگام حملات تروريستی يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمريکا، مقابله با تروريسم در سراسر جهان به صورت تعهدی برای تمام کشور هخا در آمده است.

آموزش و خواندن کتاب يکی از راه های مبارزه با تروريسم است

حکومت های اسلامی با ترويج جهل در بين مردم ساده دل و بيسواد منطقه، انها را جلب می کنند، اما آينده منطقه را زنان با سواد در منطقه تعين خواهند کرد