دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم:

1- حمله های برخی عوامل صدام و همچنين افراد سپاه بدر به سربازان آمريکائی در عراق.

2- سازماندهی گروه های فشار حزب الله برای ارعاب نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران و جلوگيری از سخنرانی آنها.