يک زنِ بمب گذار انتحاری در ناحيه اوستيای شمالی در روسيه اتوبوسی را منفجر ساخت و دست کم هجده نفر را به هلاکت رساند.

مقامات روسيه می گويند افسران نيروی هوائی روسيه و کارکنان غيرنظامی از جمله مسافران اتوبوس بودند که به يک پايگاه هوائی در حرکت بود.

مقامات می گويند هنگامی که اتوبوس در تقاطع جاده با خط آهن توقف کرد يک زن به اتوبوس نزديک شد و خود را منفجر کرد. دست کم ۱۲ نفر نيز زخمی و به بيمارستان منتقل شده اند.

هنوز کسی مدعی مسئوليت اين اقدام تروريستی نشده اما مقامات روسيه گمان می کنند که اين حمله کار شورشيان چچن است که اخيرا ً هشدار داده بودند که در تابستان به عمليات خشونتبار تازه ای عليه نيروهای روسيه دست می زنند.