دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم:

1- موافقت آمريکا و اسرائيل و فلسطينی ها در مورد نقشه راه صلح هم اکنون با مخالفت های افراطيون دو طرف روبرو شده است.

2- با وجود سابقه دو سال عمليات تروريستی از سوی رژيم ايران ، در داخل و خارج از کشور ، اکنون آيت الله خامنه ای می گويد به رغم آمريکا ايران هيچگاه از تروريست حمايت نکرده.