در آستانه ۱۸ تير و سالگرد فاجعه خونين حمله به خوابگاه های دانشجويان در تهران و رخداد های خونين تبريز و دستگيری منوچهر و اکبر محمدی و ساير رهبران دانشجويی، آقای مهندس حشمت الله طبرزدی، دبير کل جبهه دمکراتيک ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تظاهرات اين سالگرد و همچنين موضع جبهه دمکراتيک در قبال حمايت تائيد کنگره آمريکا و بويژه سناتور براون بک از جنبش آزاديخواهايی در ايران را مورد بررسی قرار می دهد.