دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم:

1- ملاقات و گفتگوهای پرزيدنت بوش در شرم الشيخ و اردن با سران کشورهای عرب و آريل شارون و محمود عباس

2- انتصاب شهردار جديد تماميت خواه شهر تهران، آقای احمدی نژاد، و عکس العمل شديد اصلاح طلبان به اين انتصاب