بزرگترين کنفدراسيون کارگری کشور پرو، برای مقابله با اعلام حالت اضطراری در کشور که گفته می شود دولت پرو برای جلو گيری از اعتصابات سرتاسری مخالفان به کار گرفته است، از مردم خواست تا به اعتصابات سر تاسری کشور بپيوندند. کنفدراسيون عمومی کارگران پرو، روز دوشنبه زمانی دعوت به اعتصاب کرد که ، پرزيدنت آلاهندرو توليدو يک روز قبل، درکشور برای 30 روز حالت ا ضطراری اعلام کرده بود و نظاميان کشور را مأمور کرد تا مسئوليت برقراری نظم و آرامش را در دست بگيرند.

آقای توليدو زمانی اين تصميم راگرفت که قبل از آن معلمين کشور، دهقانان، کارکنان خدمات بهداشتی و امور قضا ئی برای دستمزد بيشتر و ماليات های کمتر دست از کار کشيده بودند. ولی شاهدان عينی می گويند، فراخوان اخير می تواند موجب تجديد خشونت های جديدی شود.

در هفته گذشته بر اثر برخورد بين نظاميان و تظاهر کنندگان در شهر جنوبی پونو، يک دانشجوی تظاهر کننده به دست نظاميان کشته شد.