دکتر عليرضا نوری زاده درباره نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- گفتگوهای پرزيدنت بوش در شرم الشيخ مصر با رهبران کشورهای عرب و تاًکيد بر لزوم مبارزه باتروريزم و ادامه روند صلح خاورميانه

۲- کوششهای جديد رژيم ايران برای تعطيل مطبوعات و مسدود کردن سايتهای انترنتی