کارگردان: جوزو ايتامی

ژاپن ، ۱۹۸۸، رنگی، ۱۲۷ دقيقه

پس از «مامور زن اداره ماليات» ايتامی دنباله ای برای آن ساخت که بسيار موفق و پر سر و صدا بود. در اين فيلم «ريوکو»ی مصمم و مبتکر برای مبارزه با خلافکاران اجتماعی وارد صحنه می شود و با آدمهای بد در می افتد. بزهکار اين دفعه رقيب کله گنده ای است بنام «اونيزاوا»، رهبر يک فرقه مشکوک مذهبی، که بدنبال درآمدهای غيرقانونی است و می خواهد مستاجرينش، که سد راه يک توطئه زمين بازی شده اند، را تخليه کند. داستان اين فيلم از فيلم قبلی پر حادثه تر است و با تزريق انرژی و چاشنی کمدی و مخلوط کردن آن با خشم يک طنز اصيل تصوير گزنده ای از جامعه ماترياليست و پول پرست ترسيم می کند؛ جامعه ای که در آن ديگر مرز بين پول دوستی و ناسيوناليسم محو شده است.