بين انقراض نسل جانوران و پرندگان و منقرض و منسوخ شدن زبانهای اقوام در دنيا چه ارتباطی وجود دارد؟ و آيا علاوه بر باران تر که از آسمانی می بارد، باران خشک هم وجود دارد؟ منصور فراسيون، خبرنگار برنامه علمی صدای آمريکا، به اين دو پرسش در برنامه «دانش و جامعه» به اين پرسش پاسخ می دهد.