امروز (دوشنبه) کنفرانس سران 8 کشور در فرانسه به پايان رسيد. آنطور که پيش بينی ميشد، پرزيدنت بوش و پرزيدنت شيراک هردو از ديدارهايشان به گرمی ياد کردند و گفتند که روابط دو کشور رو به بهبود است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.