در ايران آيت الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران در جمع کارکنان قوه قضائيه استان های خوزستان و شيراز با مطرح کردن واژه جديد " حبس زدايی" می گويد، زندان ساختن افتخاری ندارد و زندان، مدرسه و يا دانشگاه نيست که مرتب بر ساختن آن اصرار داشته باشيم.

در اين زمينه از تهران آقای دکتر نعمت احمدی، استاد حقوق دانشگاه و وکيل دادگستری در گفتگويی با بهروز عباسی اين نظرات آقای هاشمی شاهرودی را مورد بررسی قرار ميدهد.