پرزيدنت بوش ميگويد آمريکا در جنگ عليه تروريسم و موفقيت در مبارزه با بيماريها، فقر و گرسنگی، خواستار کمک متحدان است و به چنين کمکی نياز دارد .

پرزيدنت بوش اين موضوع را در پيام هفتگی راديوئی اش خطاب به ملت آمريکا مطرح ساخت و گفت کشورها بايد با يکديگر همکاری کنند تا نارضائی هائی را که تروريسم از آنها بسود خود بهره برداری ميکند برطرف سازند .

پرزيدنت بوش گفت آمريکا به کمک و راهنمائی و مشورت دوستان و متحدان خود برای مقابله با بيماری ايدز و فقر و گرسنگی و فراهم ساختن امکانات توسعه و پيشرفت برای کشورهای در حال رشد، نياز دارد و از چنين کمک هائی استقبال می کند .

پرزيدنت بوش همچنين به رهبران خاورميانه توصيه کرد با کنار گذاشتن بحث و جدال های کهنه زمينه را برای تصميم گيريهای مهم و لازم در رسيدن به صلح هموار سازند .