پرزيدنت بوش در روسيه به دهها رهبر ديگری ملحق شده است که سيصدمين سالگرد سنت پيترزبورگ را جشن گرفته اند . پرزيدنت بوش در جريان اين جشن با بعضی از رهبرانی که با اقدام نظامی آمريکا در عراق مخالف بودند ملاقات ميکند، اما بخش عمده برنامه های جشن ، آئين های غير سياسی است .

پرزيدنت بوش پيش از ورود به روسيه در لهستان گفته بود آمريکا برای پاک کردن تروريسم از صحنه جهان مايل است با اروپا همکاری کند . پرزيدنت بوش گفت اکنون زمان اتحاد عليه دشمنی جديد است که وی آن را ترکيبی از گروههای تروريستی و دولت هائی ياغی ناميد که دنبال تسلِحات کشتار جمعی اند .