شش نماينده کنگره آمريکا با هدف تشويق دولت کمونيست کره شمالی به انصراف از برنامه های اتمی خود به آن کشور رفته اند. خبرگزاری دولتی کره شمالی مذاکرات آنان را مهم توصيف کرده است و ميگويد يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا نيز همراه نمايندگان است، هرچند که دولت بوش چنين سفری را تدارک نديده بود.

کورت والدن نماينده جمهوريخواه ايالت پنسيلوانيا که رهبری هيات را بر عهده دارد پيش از ترک واشنگتن گفت به مقامات کره شمالی خواهيم گفت که اگر از برنامه های اتمی خود دست بردارند می توانند انتظار داشته باشند که از کمک های اقتصادی آمريکا برخوردار شوند.

گفته ميشود کيم يانگ نام ، مرد شماره دوی کره شمالی ميزبان هيات آمريکائی است .