به اطلاع می رساند خورشيد گرفتگی حلقوی ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ بصورت زنده ومستقيم از ساعت ۶:۱۵تا ساعت ۸:۵ بامداد از طريق سايت اينترنتی مرکز آموزش نجوم اديب قابل دسترسی خواهد بود.

www.adib.isfahan.ir

اين خورشيد گرفتگی درتمامى نقاط اروپا (بجز اسپانيا وپرتقال) خاورميانه، آسياى مرکزى و آسياى شمالى بصورت جزئی قابل رويت خواهد بود.

مرکز آموزش نجوم اديب رصد خوب وآسمانی صاف را آرزومند است.

سيد رضا منجمى

مدير آموزش مرکز نجوم اديب