مدير آمريکائی کشور عراق برای بر آورد پيشرفت های بازسا زی و برنامه های کمک رسانی در عراق از شهر های جنوبی عراق بازديد به عمل آورد. پل بريمر، پيش از ديدار از ام القصر، روز يکشنبه از بغداد به سوی بصره پرواز کرد. در حال حاضر، مقاطعه کا ران آمريکائی سرگرم باز سازی تأسيسات بندری ام اقصر هستند، که برای دريافت کمک های بين المللی ولوازم مربوط به باز سازی تأسيسات کشور عراق، اقدام بسيار مهمی تلقی می شود. سازمان آمريکائی برای توسعه بين المللی می گويد، تأسيسات عمومی عراق بيش از آسيبهای جنگی از غفلتهای رژيم برکنار شده صدام صدمه ديده اند.