سفارت و کنسولگريهای آمريکا در عربستان سعودی بازگشائی شده است، هر چند که هشدار سفر به آن کشور به سبب تهديدهای تروريستی کماکان به قوت خود باقی است .

آمريکا ، بريتانيا و آلمان از چهارشنبه گذشته پس از اعلان خطر در مورد احتمال حملات تروريستی عليه هدفهای غربی، دفاتر ديپلوماتيک خو را در عربستان سعودی بستند. بازگشائی سفارتخانه های بريتانيا و آلمان ديروز انجام گرفت. سفارت آمريکا در رياض و کنسولگريهای آمريکا در جده و ظهران امروز کار خود را از سر گرفتند.