افغان های معترض امروز دست کم يک صلحبان خارجی را در جريان تظاهراتی خشمگينانه در مقابل سفارت آمريکا در کابل مجروح ساختند . قريب صد تظاهر کننده سنگ پرتاب کردند و عليه آمريکا و حامد کرزای رئيس دولت انتقالی شعار دادند .

تظاهر کنندگان همچنين خواستار محاکمه سربازان آمريکائی شدند که روز چهارشنبه، اشتباها چهار سرباز افغان در جريان شليک نيروهای خودی در مقابل سفارت آمريکا کشتند.