دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

1- با انتشار گزارش ها در مورد حضور عوامل القاعده در ايران کاخ سفيد گفتگو های مقامامت آمريکا و ايران در ژنو را لغو می کند.

2- رئيس جمهوری ايران می گويد ارجاع دولايحه رد شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام بی فايده است.